V razred

 

1. a) Odredi broj koji je za 12 manji od broja 5050050 : 50 – 45 .

    b) Koliko puta je broj 36∙15 veći od broja 20?

2. Odrediti ugao:  a) komplementan; b) suplementan;   uglu α =2013’.

3. Kojom cifrom se završava proizvod  9 ∙ 9 ∙ 9 ∙ 9 ∙ 9 ∙ 9 ∙ 9 ∙ 9 ∙ 9 ( devet devetki)?

4. Dva puža A i B se '' trkaju '' na stazi dugačkoj 1m. Puž A prelazi 2dm za 2 minuta, a posle svaka 2 minuta hodanja, mora 1,5 minuta da se odmara. Puž B prelazi 2dm za 3 minuta, a odmara se 0,5 minuta posle svakih predjenih 2dm. Koji puž će prvi stići na cilj?

5. Dužine stranica pravougaonika su a cm i b cm, gde su a i b prirodni brojevi. Ako je površina tog pravougaonika 48cm2 izračunaj njegov obim. Koliko rešenja postoji?

6. Ugao α je za 2/5 pravog ugla veći od njemu suplementnog ugla. Izračunaj ugao α.

7. Odredi najveći zajednički delilac najmanjeg i najvećeg neparnog četvorocifrenog broja.

8. Uglovi α i β su komplementni. Odrediti uglove α i β, ako je njihova razlika jednaka trećini većeg ugla.

9. U jednoj školi poslednjeg nastavnog dana 17 nastavnika je radilo u prepodnevnoj smeni, 20 u popodnevnoj, a 5 u obe smene. Tog dana su 3 nastavnika bila na bolovanju. Koliko nastavnika radi u toj školi?

 

 


Prethodna strana: Matematika
Sledeća strana: VIII razred