Fizika

 

1. Telo mase m1, vezano za oprugu koeficijenta elastičnosti k, osciluje u horizontalnoj ravni sa periodom T1. Ako se na ovo telo stavi drugo telo mase m2=140g, koje se po njemu ne može pomerati, period oscilovanja se poveća 2 puta. Amplituda oscilovanja sistema tela iznosi x0=2,5cm. U toku t=4s sistem tela pređe put s=50cm. Odrediti:

a)      masu tega m1.

b)      period oscilovanja T1 i koeficijent elastičnosti k.

Zanemariti trenje između tela i ravni. ( opštinsko 2014)

 

2. Sa zemlje je bačen kamen vertikalno naviše. Kamen se u tački A, na visini hA=10m pojavljuje 2 puta u vremenskom razmaku ∆t= 2s. Odrediti:

a)      hmax – maksimalnu visinu koju dostiže.

b)      t – ukupno vreme kretanja kamena.

c)      pređeni put u poslednjoj sekundi kretanja.

Zanemariti sva trenja.

 

3. Sabirno sočivo daje na ekranu 4 puta uvećan lik predmeta koji se nalazi na optičkoj osi. Ukoliko se sočivo pomeri duž optičke ose ka ekranu za ∆p= 10cm, oštar lik predmeta je dva puta umanjen. Odrediti optičku jačinu sočiva.

4 Na rastojanju p=22cm od izdubljenog sfernog ogledala žižne daljine f=20cm nalazi se predmet visine h=10cm. Gde se nalazi lik predmeta i kolika mu je visina? (opštinsko 2013)

5. Lopta počinje slobodno da pada sa visine od H=15m. Sa zemlje se istovremeno odapne strela vertikalno uvis i ona pogađa loptu na visini h=5,2m. Odrediti:

a)     Koliko vremena su se kretale lopta i strela?

b)     Kojom brzinom je izbačena strela?  (opštinsko 2013)

 

6. Kinetička energija matematičkog klatna se pri prelasku iz amplitudnog u ravnotežni položaj uveća za 50mJ. Ako je masa klatna m=400 mg, odrediti:

Brzinu klatna pri prelasku kroz ravnotežni položaj ( Vmax).

Razliku u visini najniže i najniže tačke klatna pri oscilovanju (H).

Za koliko se promeni period i učestanost matematičkog klatna, ukoliko se masa kugle poveća 1,5 puta? Masu konca smatrati zanemarivom.

Za koliko se kugla nalazi iznad ravnotežnog položaja u trenutku kada je brzina dvostruko manja od maksimalne?

 

 

 


Prethodna strana: VIII razred
Sledeća strana: Prijemni ispit iz matematike