Prijemni ispit iz hemije

 

Hemijska ravnoteža

243. Izračunati ukupan broj molova gasa prisutnih posle uravnoteženja reakcije: N2O4(g)→2NO2(g) , ako se zna da je od jednog mola N2O4 ( koliko je bilo na početku), disosovalo 20% ? Rešenje

244. Iste količine vodonika i joda su pomešane u cilindru zapremine 1L. Reakcija formiranja jodovodonika će teći sve dok se ne potroši 95% vodonika. Izračunati konstantu ravnoteže ove reakcije.  Rešenje

 

IX Soli

3. Koliko će se dobiti grama neutralne soli iz 0,4mola fosfor-trioksida (P2O3) i odgovarajuće količine kalcijum-hidroksida ?        (P- 31, Ca - 40)      Rešenje

4. Uzorak cink-karbonata je žaren i pri tome se odigrala hemijska reakcija: ZnCO3(s) → ZnO(s) + CO2(g) . U toku žarenja masa čvrste faze se smanjila za 8,8g. Koja količina cink oksida je dobijena?    Rešenje

5. Koja zapremina rastvora hlorovodonične (hloridne) kiseline (količinske) koncentracije  1,75mol dm-3 je potrebna za reakciju sa 4,58 g cinka ? Podaci: Ar(Zn) = 65,4    Rešenje

16. Koliko će se dobiti grama neutralne (normalne) soli u reakciji 5,5g fosfor-trioksida sa odgovarajućom količinom natrijum-hidroksida ? ( P- 31, Na - 23 )       Rešenje

26. Koliko će se dobiti grama bazne soli u reakciji kalcijum hidroksida sa 250 mililitara rasvora sumporne kiseline koncentracije 0,4mol/dm3 ? ( Ca-40, S-32 )     Rešenje

XV Osobine elemenata i jedinjenja

13. Koliko ima molova amonijum – sulfata u jednom litru rastvora, ako 40cm3 tog rastvora pri reakciji sa natrijum – hidroksidom oslobađa 448cm3 amonijaka (normalni uslovi)?    Rešenje

17. Koliko će se dobiti grama hlornog kreča  u reakciji 560cm3 hlora ( normalni uslovi) sa odgovarajućom količinom kalcijum hidroksida? ( Cl - 35,5; Ca - 40)      Rešenje 

 

Oksido redukcione jednačine

313. Koliko je potrebno litara oksidcionog sredstva da se u reakciji NH+ O→ NO + H2O izdvoji 2,24 litara azot-monoksida?    Rešenje poslala Sanja

47. Kolika je koncentracija rastvora KMnO4 (mol/dm3) ako 1cm3 ovog rastvora oslobodi 12,7mg joda iz rastvora KJ u kiseloj sredini? (J-127)    Rešenje

229. Koliko grama olova reaguje sa razblaženom azotnom kiselinom ako je dobijeno 448cm3 azot(II)-oksida pod normalnim uslovima?  Rešenje

230. Pri reagovanju mangan(IV)-oksida sa 20cm3 hlorovodonične kiseline dobijeno je 355mg elementarnog hlora. Izračunaj količinsku koncentraciju upotrebljene hlorovodonične kiseline.  Rešenje

231. Koliko je grama mangan(IV)-oksida reagovalo sa hlorovodoničnom kiselinom ako je dobijeno 56dm3 hlora, pod normalnim uslovima?  Rešenje

232. Koliko je grama gvožđe(II)-sulfata reagovalo sa 50cm3 rastvora azotne kiseline koncentracije 0,4mol/dm3 (u prisustvu H2SO4), ako su proizvodi ove reakcije gvožđe(III)-sulfat, azot(II)-oksid i voda?

233. Koliko se grama srebro-nitrata može dobiti reakcijom 21,6g srebra sa razblaženom azotnom kiselinom ?

234. Koliko je grama 98% rastvora sumporne kiseline potrebno za reakciju sa 12,7g bakra ?

309. Koliko se dobija litara kiseonika u reakciji 15,8g kalijum permanganata sa kalijum hidroksidom?   Rešenje

311. Koliko se litara NO2 izdvaja dejstvom nitratne kiseline na 6,2 grama fosfora u reakciji?   Rešenje                     
Azotna kiselina

312. Koliko je potrebno molova oksidacionog sredstva da bi se u reakciji H2SO3+H2S → S+H2O izdvojilo 6,4 grama sumpora? (S=32)    Rešenje

314. Koliko je potrebno grama oksidacionog sredstva da se u reakcijiizdvojilo 0,6 mol Fe2(SO4)3?                 Rešenje

315. Koliko se litara NO izdvaja u reakciji  HNO3+Zn→Zn(NO3)2+NO+H2O  dejstvom nitratne kiseline na 13 grama cinka? (Zn=65,4)   Rešenje 

 

 Rastvori

144. U 200cm3 rastvora KOH ( disocijacija potpuna ) nalazi se 1,2∙1020 OH- jona. Izračunati PH vrednost rastvora.  Rešenje 

193. Koliko je cm3 98% sumporne kiseline, gustine 1,8g/cm3 potrebno za pripremanje 2dm3 rastvora količinske koncentracije 0,2mol/dm3 ?  Rešenje 

194. Koliko je grama 98% sumporne kiseline, gustine 1,8g/cm3 potrebno za pripremanje 500cm3 rastvora količinske koncentracije 0,4mol/dm3 ?  Rešenje 

197. Koliko je cm3 40% fosforne (fosfatne) kiseline, gustine 1,25g/cm3 potrebno za pripremanje 510cm3 rastvora količinske koncentracije 0,1mol/dm3 ?  Rešenje

201. Koliko se cm3 rastvora FeSO4 koncentracije 0,1mol/dm3 može pripremiti od 5,56 grama FeSO4 ∙ 7H2O ?  Rešenje 

202. U koliko grama vode treba rastvoriti 126g Na2SO3 ∙ 7H2O da bi se dobio 10% rastvor ?  Rešenje

203. Koliko je grama FeSO4 ∙ 7H2O potrebno rastvoriti da bi se dobilo 400 grama 3,8% rastvora FeSO4 ? Rešenje

207. U koliko grama vode treba rastvoriti 100g natrijum-nitrata da bi se dobio 5% rastvor?   Rešenje

209. Koliko je cm3 rastvora H3PO4 koncentracije 2mol/dm3 potrebno za pripremanje 500cm3 rastvora fosforne kiseline koncentracije 0,4mol/dm3 ?    Rešenje

421. Reakcijom potpune neutralizacije vodenog rastvora amonijaka i forsforaste kiseline nastaje odgovarajuća so. Izračunati molsku masu nastalog jedinjenja.  Rešenje 

430. Izračunati koliko je grama natrijum-hidroksida potrebno za pripremanje 150g rastvora, kod koga je maseni udeo natrijum-hidroksida ω=0,05?        Rešenje poslao Konstantin Krstanović

431. Izračunati koliko je ml vode potrebno za pripremanje 150g rastvora, kod koga je maseni udeo natrijum-hidroksida ω=0,05?   Rešenje

432. Izračunati koliko je grama natrijuma-hlorida potrebno za pripremanje 50g rastvora, kod koga je maseni udeo natrijum-hlorida ω=0,10?

433. Izračunati koliko  je ml vode potrebno za pripremanje 50g rastvora, kod koga je maseni udeo natrijum-hlorida ω=0,10?

434. Izračunati koliko je grama kalijum-hlorida potrebno za  pripremanje 250g rastvora, kod koga je maseni udeo kalijum-hlorida ω=0,02?

435. Izračunati koliko je grama vode potrebno za pripremanje 250g rastvora, kod koga je maseni udeo kalijum-hlorida ω=0,02?

436. Izračunati koliko je grama barijum-nitrata potrebno za pripremanje 300g rastvora, kod koga je maseni udeo barijum-nitrata ω=0,015?

437. Izračunati koliko je grama vode potrebno za pripremanje 300g rastvora, kod koga je  maseni udeo barijum-nitrata ω=0,015?

438. Izračunati koliko je grama bezvodnog natrijum-sulfata potrebno za pripremanje 80g rastvora, kod koga je maseni udeo natrijum-sulfata ω=0,10?

439. Izračunati koliko je ml vode potrebno za pripremanje 300g rastvora, kod koga je maseni udeo bezvodnog natrijum-sulfata ω=0,10?

440. Koliki je maseni udeo rastvorene supstance u rastvoru dobijenom razblaživanjem 30ml rastvora (kod koga je maseni udeo ω=0,20 i p=1g/ml ) sa 70ml destilovane vode?

442. Koliko je grama natrijum hidroksida potrebno za reakciju sa 240g rastvora kupri-nitrata, kod koga je maseni udeo kupri-nitrata ω = 0.10?    Rešenje

496. Izračunati procentni sadržaj (maseni udeo) fero - sulfata u rastvoru dobijenom rastvaranjem 20.10g fero - sulfata heptahidrata u 100g vode.  Rešenje

 

 Molarna koncentracija

447. Kolika je količinska koncentracija (mol/dm3) koncentrovane sumporne kiseline kod koje je maseni udeo ω=0,98 a gustina 1,84g/cm3 . (S-32)             Rešenje

448. Kolika je količinska koncentracija (mol/dm3) koncentrovane hlorovodonične kiseline kod koje je maseni udeo ω=0,37 a gustina 1,19g/cm3 . (Cl-35,5)            Rešenje

449. Kolika je količinska koncentracija (mol/dm3) rastvora kalijum-hidroksida kod koje je maseni udeo ω=0,35 a gustina 1,345g/cm3 . (K-39)        Rešenje

457. Sa koliko molekula kristalne vode kristalise fero-sulfat, ako je za dobijanje 1L rastvora fero-sulfata koji će sadrzavati 3,00 mola bezvodne soli, potrebno uzeti 834g kristalne soli.   Rešenje

491. Odrediti količinsku koncentraciju (mol/L) rastvora amonijum-hidroksida dobijanjem “rastvaranjem“ 2,24 litara amonijaka (merenog na 200C i normalnom pritisku) u 300 mililitara vode (smatra se da nije došlo do promene zapremine rastvarača usled rastvaranja gasa).   Rešenje 

492. Odrediti procentni sadržaj (maseni udeo) amonijum-hidroksida u rasvoru dobijenim “rastvaranjem“ 2,24 litara amonijaka (merenog pri normalnim uslovima) u 300 mililitara vode.  Rešenje

578. Stepen disocijacije azotaste kiseline iznosi 10%. Ako je konstanta disocijacije 4,5∙10-4 , kolika je količinska koncentracija (mol/L) ovog rastvora?   Rešenje

579. Kolika je koncentracija H+ jona (mol/L) u rastvoru sirćetne kiseline, koncentracije 0,01 mol/L i konstante disocijacije 1,8∙10-5?   Rešenje

652. Koliko grama NH4NO3 treba dodati  u 200cm3  rastvora amonijaka (c=1,5 mol/dm3) da bi se dobio pufer čiji je PH= 9,2 ? Kb(NH3) = 1,8∙10-5  mol/dm3 .  Rešenje

654. Koliko grama CH3COONa treba dodati u 20cm3 rastvora CH3COOH koncentracije 4∙10-2 mol/dm3, da bi PH rastvora bio 4,44?  Kk(CH3COOH) = 1.8∙10-5 mol/dm3 .  Rešenje

658. Izračunati PH rastvora nastalog dodavanjem 0,94g HNO2 u 800 cm3 rastvora NaNO2 koncentracije 0,1mol/dm3 . Kk(HNO2) = 4,5∙10-4 mol/dm3 .  Rešenje

100. Koliko se litara rastvora KOH, čija je koncentracija 0,05 mol/dm3 može dobiti iz 200cm3 rastvora koji sadrži 28 g/dm3 KOH?    (K = 39)

101. Koliko se molova natrijum-sulfata nalazi u 1 dm3 rastvora koji se dobija mešanjem 200 cm3 rastvora koncentracije 2 mol/dm3 i 300 cmrastvora koncentracije 1 mol/dm3 ?

102. Koliko cm3 koncentrovane HCl (36 mas.%; ρ = 1,2 g/cm3) treba odmeriti za pravljenje 400 cm3 rastvora koncentracije 0,15 mol/dm3 (Cl = 35,5)

Molalnost

211. U 500 g rastvora nalazi se 126g azotne kiseline. Izračunati molalnost (mol/kg) azotne kiseline u rastvoru?   Rešenje

517. Izračunati molalnu koncentraciju mol/kg rasvora koji se dobija rastvranjem 160g kalijum-hidroksida u 880g vode.  Rešenje 

518. Ako je molalna koncentracija rastvora barijum hlorida 1.20 mol/kg, koliki je maseni udeo barijum hlorida u ovom rastvoru? Rešenje

519. Koliko treba uzeti mililitara rastvora A: koncentracije 5mol/L i rastvora B: koncentracije 0,5mol/L da bi se napravilo 750ml rastvora koncentracije 1,5mol/L?  Rešenje

520. Rastvoreno je 3g natrijum-sulfata u 22ml vode. Dobijeni rastvor ima gustinu 1,10g/ml. Kolika je količinska koncentracija (mol/L) dobijenog rastvora? (S=32, Na=23)  Rešenje

529. Koliko treba uzeti mililitara rastvora A: koncentracije 45g/L i rastvora B: koncentracije 15g/L da bi se napravilo 1500ml rastvora koncentracije 25g/L?  Rešenje

530. Koliko mililitara sirćetne kiseline koncentracije 10g/L treba dodati u 150ml rastvora koncentracije 50g/L da bi se dobio rastvor masene koncentracije 35g/L?  Rešenje

 

   Zadatke koje ste Vi rešili možete poslati na naš mail:  podrska@naukamladima.com  .

 


Prethodna strana: Hemija - II godina gimnazije
Sledeća strana: Takmičenja