Matematika za IV razred

 STALNOST ZBIRA I RAZLIKE

1. Šta se dešava sa zbirom, ako prvi sabirak povećamo za 250?

2. Šta se dešava sa razlikom ako umanjenik povećamo za 300?

3. Šta se dešava sa zbirom ako drugi sabirak smanjimo za 735?

4. Šta se dešava sa razlikom ako umanjilac smanjimo za 245? Rešenje poslao Nikola S.

5. Šta se dešava sa zbirom ako privi sabirak povećamo za 50 a drugi povećamo za 320?

6. Šta  se dešava sa zbirom ako prvi sabirak povećamo za 300 a drugi smanjimo za 1000?

7. Šta se dešava sa zbirom ako prvi sabirak povećamo za 900 a drugi smanjimo za 200?

RAZNI ZADACI

1. Aleksa je dobio mesečni džeparac i nakon što je potrošio 2/7 džeparca, ostalo mu je još 400 dinara. Koliki dzeparac Aleksa dobije za godinu dana?         Rešenje poslala Katarina P.

2. Milan je potrošio 2/5 svog novca pa mu je ostalo 210 dinara, a Vesni je ostalo 200 dinara pošto je potrošila 3/8 svog novca. Ko je imao više novca i za koliko više?    Rešenje poslao Aleksa P. Zadatak 2a

2a. U prazna polja (kružiće)  trougla (videti sliku) upisati brojeve 1,2,3,4,5 i 6 tako da je zbir na svakoj stranici jednak.  Rešenje poslao Nikola P

3. Steva je prešao 4/5 predvidjenog puta. Do kraja mu je ostalo da predje još 6 km. Koliko kilometara je dug ceo put?               Rešenje

4. U jednom voćnjaku ima 840 stabala. Višnje čine 5/8 svih stabala, 1/10 su kruške a ostala stabla su jabuke. Koliko ima stabala jabuka?        Rešenje

5. Školski čas traje 3/4 sata, a odmor 1/6 sata. Koliko minuta traju dva školska časa i dva odmora?  Rešenje

6. U knjižari je bilo 240 šestara. Prvog dana prodato je 3/8 svih šestara, drugog dana 1/3 ostatka. Koliko je šestara prodato drugog dana, i koliko je ostalo?            Rešenje

7. Turisti su za tri dana prešli 720km. Prvi dan prešli su 2/5 , a drugi dan 3/8 celog puta. Koliko su kilometara prešli trećeg dana?         Rešenje

8. Ako se strane jedne kocke polože u ravan jedna do druge, dobijamo pravougaonik dužine 60 cm. Kolika je površina te kocke?

9. Zbir dužina svih ivica jednog kvadra iznosi 56 cm. Kolika je površina kvadra ako je dužina 6 cm, a širina 5 cm?

10. Ivica kocke je 6 cm. Za koliko se kubnih centimetara smanji njena zapremina ako se ivica smanji za 1 cm?

11. Kako će se promeniti površina pravougaonika ako se:

  • dužina poveća 2 puta, a širina poveća 3 puta
  • dužina poveća 4 puta, a širina smanji 4 puta
  • dužina smanji 3 puta, a širina poveća 6 puta
  • dužina smanji 5 puta, a širina smanji 5 puta

12. Od žice je napravljen model kvadra čije su dimenzije 12 cm, 3 cm i 5 cm. Koliko žice je utrošeno za ovaj model?

13. Otac je dao deci 1200 dinara. Sin je potrošio 2/5  a kći 1/3. Koliko im je novca ostalo?

14. Kada se za 1/7 platna plati 80 dinara, koliko će se platiti za  3/4 istog platna.

15.Kada je vozač prešao 4/5 puta, ostalo mu je da pređe još 342 kilometara. Kolika je dužina celog puta? 

16. Odredi razliku 2/9 broja 7254 i 3/4 broja 324.

17. Odredi zbir  3/5 broja 9345 i 1/4  broja 8316.

18. Zbir 1/2  i 1/4  nekog broja iznosi 4062. Koji je to broj.

19. Zbir 1/3 i 1/9 nekog broja iznosi 128 koji je to broj.

20. Od tri podudarne kocke ivice 9mm sastavljen je kvadar. Izračunaj površinu tog kvadra.

21. Zbir dužina ivica kvadra koje polaze iz jednog temena je 3dm. Izračunaj površinu tog kvadra, ako je dužina jedne ivice 10cm a druga ivica je za 2cm kraća od nje.

22. Drveni kvadar dimenzija 6cm, 2cm i 4cm isečen je na kocke ivice 2cm. Koliko je kocki nastalo?  Za koliko je površina svih tih kocki veća od površine kvadra.

 


Prethodna strana: Matematika
Sledeća strana: Matematika za V razred