Hemija - VII razred

Mol i molarna masa

Procentni sastav rastvora

1. Izračunaj procentni sastav rastvora nastalog mešanjem 60g vode i 40g kuhinjske soli.

2. Kakav je procentni sastav rastvora nastalog rastvaranjem 20g soli u 100g vode.

3. Koliko grama šecera a koliko vode je potrebno za pripremanje 150g 20% rastvora ?

4. Koliko grama vode bi trebalo dodati u 20g natrijum hlorida da bi se dobio 30% rastvor?

5. Koliko grama šećera bi trebalo dodati u 150g vode da bi se dobio 20% rastvor?  Rešenje

6. Fiziološki rastvor predstavlja 0.9% vodeni rastvor kuhinjske soli. Ako boca sa fiziološkim rastvorom ostane otvorena duže vreme na sobnoj temperaturi da li se može takav rastvor i dalje nazivati fiziološkim?

7. Alkoholna pića se razlikuju po procentnom sastavu alkohola. Tako na primer, pivo je 5% rastvor alkohola, vino 12% a rakija 40% rastvor alkohola. Koliko grama čistog alkohola unese u sebe čovek kada popije 0.5 kilograma piva, a koliko kada unese 200g vina.

8. Izračunaj procentnu koncentraciju rastvora koji nastaje dodavanjem 20g rastvorene supstance u 200g 20% rastvora.

9. Izračunaj procentni sastav rastvora kada se u 200g 20% rastvora doda još 20 grama vode.

10. Kakav je procentni sastav rastvora nastalog dodavanjem 50g vode u 150g 15% rastvora?

11. Kakav je procentni sastav rastvora ako se u 40g 20% rastvora šećera doda još 5g šećera?

12. Kakav je sastav rastvora nastalog mešanjem 150g 20% rastvora i 200g rastvora čiji je procentni sastav 40%. Rešenje

13. Izračunaj procentni sastav rastvora nastalog mešanjem 300g 6% rastvora i 400g 12% rastvora.

14. Koliko grama šecera i koliko grama vode treba odmeriti za pripremanje 150g 30% rastvora .

15. Koliko grama šecera a koliko vode je potrebno za pripremanje 60g 10% rastvora .

16. Za dezinfekciju rana koristi se 3% rastvor hidrogena. Koliko treba odmeriti hidrogena za pripremanje 200g rastvora.

17. U 180g vode rastvoreno je 20g supstance. Izracunaj procentnu koncentraciju.

18. Koliko grama rastvorne supstance ima u 240g 15% rastvora.

19. U 50g 20% rastvora šećera rastvoreno je jos 10g šecera. Kolika je procentna koncentracija novonastalog rastvora.

20. U 40g  40% rastvora dodato je 10g vode. Kolika je procentna koncentracija ovog rasvora.

21. Koliko grama vode je potrebno dodati u 50g 20% rastvora da bi se dobio 4% rastvor.

22. Izračunaj procentni sastav rastvora nastalog mešanjem 80g rastvora masenog udela 0.05 i 120g 10% rastvora.

23.Ako je rastvorljivost šećera u vodi 210g, izračunaj procentni sastav zasićenog rastvora šećera.

 Mol i molarna masa

24. Koliko molekula vode ima u 180g vode?               Rešenje

25. Koliko molekula CO2 ima u 22g CO2?                    Rešenje

26. Koliko molekula azota ima u 280g N2 ?                 Rešenje

27. Koliko atoma azota ima u 280g N2 ?                     Rešenje

28. Koliko atoma kiseonika  ima u 196g H2SO4  ?        Rešenje

29. Koliko molekula CO2 ima u 5g CO2?

30. Koliko atoma kiseonika ima u 88g  CO2?

69. Atom nekog elementa ima masu 1,6∙10-22 grama. Masa mol-atoma tog elementa je:   Rešenje

a) 192

b) 96

c) 48

d) 3,58∙10-21

 Zadaci za završni kontrolni

1. Izračunaj procenat azota u azot(III)-oksidu.

2. Izračunaj procenat kalcijuma u kalcijum hloridu.

3. Koliko molova natrijum hidroksida ima u 240g natrijum hidroksida. (NaOH)

4. Kolika je masa 3 mola azot(V)-oksida?

5. Izračunaj procenat natrijuma u natrijum oksidu.

6. Koliko molekula vode ima u 210cm3 vode?

7. Koliko atoma kiseonika ima u 5 molova azot(V)-oksida?

8. Izračunaj gde više ima čestica, u dva mola CO2 ili u 72g CO2.

9. Izračunaj masu  3 mola sumporne kiseline ( H2SO4).

10. U kom od navedenih jedinjenja se hemijski elementi nalaze u masenom odnosu 3:8?

a) H2S              b) CO2             c) SO3              d) H2O

11. Koliki je maseni odnos magnezijuma i kiseonika u magnezijum oksidu?

12. Izračunaj koliko grama vode nastaje ako 3g vodonika reaguje sa 24 grama kiseonika?          

13. Koliku zapreminu pri normalnim uslovima zauzima 280g hlora.

14. Koliko grama vode se dobija u reakciji 12g vodonika sa potrebnom količinom kiseonika? 

15. Koliko grama azot (I) - oksida se dobija u reakciji 168g azota sa potrebnom količinom kiseonika? Rešenje poslao Konstantin K.

 


Prethodna strana: Hemija
Sledeća strana: Hemija - I godina gimnazije