Hemija - I godina gimnazije

 

STRUKTURA ATOMA

1. Odredi maksimalan broj elektrona sa sledećim kvantnim brojevima:

a) = 3, l = 2 ;        b) n = 4, l = 3, ml = 0, +1, +2 ;       c)  n = 4 , l = 2 , ml = -1, 0 ;       d) n = 3.

21. Poluprečnik atoma aluminijuma je 0,143nm. Izračunajte koliko se atoma aluminijuma može poređati, jedan pored drugog, na dužini od 1,923cm.

24. Relativna atomska masa kadmijuma je 112,4. Kolika je masa jednog atoma kadmijuma izražena u gramima?

25. Izračunajte prosečnu masu atoma olova. Dobijeni rezultat izrazite u miligramima.Izotop kalaja

28. Napišite simbol jednog od izotopa kalaja koji u jezgru sadrži 50 protona i 71 neutron.

35. Litijum se u prirodi nalazi u obliku dva izotopa 6Li i 7Li. Količinski udeo 6Li u prirodnoj smeši je 6%, a 7Li 94%. Izračunati relativnu atomsku masu litijuma.

37. Bakar je smeša dva izotopa 63Cu i 65Cu. Količinski udeo atoma 63Cu atoma u prirodnoj smeši je 69.17%, a 65Cu 30,83%. Izračunati relativnu atomsku masu bakra.

38. Stanja atoma vodonika opisana su sledećim vrednostima glavnog kvantnog broja: n=2, n=4, n=1, n=3, n=5. Kojoj vrednosti n odgovara najmanja vrednost energije elektrona  a kojoj najveća energija elektrona.

49. Odredite vrednosti glavnog, sporednog i magnetnog kvantnog broja za 3p orbitale.

 

 MOL I MOLARNA MASA 

149. Koliko se molekula SO2 nalazi u 1,56 mol gasovitog sumpor (IV)-oksida ?

26. Koliko molekula azota ima u 280g N2 ? Rešenje

 

 HEMIJSKA RAVNOTEŽA

31. Pri sintezi amonijaka iz elemenata pod određenim uslovima, u ravnoteži se nalazi 0,1mol/dm3  N2,  0,2mol/dm3 H2  i  0,8mol/dm3 NH3. Izračunajte konstantu ravnoteže ove reakcije, kao i polazne koncentracije N2 i H2.

32. U zatvorenom sudu zapremine 1dm3, na određenoj temperaturi reaguje 2,94mol I2 i 8,1mol H2, gradeći 5,64 mol HI. Izračunajte ravnotežne koncentracije I2 i H2.

STEHIOMETRIJA

41. Koliko dm3 ugljenik(IV) oksida  se dobija prilikom sagorevanja 220g propana?   Rešenje

42. Koliko g butana je potrebno da sagori da bi se dobilo 720 g vode ?   Rešenje

43. Koliko dm3 CO2 se dobija u reakciji actilena sa 2 ∙1023 molekula kiseonika ?

44. Koliko se g Fe2O3 dobija u reakciji 112g Fe i O?

45. Koliko grama kalcijum hlorida se dobije u reakciji 148g kalcijum hidroksida sa potrebnom količinom hlorovodonične kiseline.

46. Koliko grama kalcijum hidroksida se dobije u reakciji 392g kalcijum oksida sa potrebnom količinom vode. Rešenje

173. Izračunajte koliko se grama kiseonika dobija pri termičkom razlaganju 10g živa (II) oksida.

 


Prethodna strana: Hemija - VII razred
Sledeća strana: Hemija - II godina gimnazije