Fizika za VIII razred

 

JAČINA ELEKTRIČNOG POLJA

165. Telo naelektrisano kolličinom naelektrisanja od 4μC nalazi se u električnom polju. Kolika je jačina polja u tački gde se nalazi telo ako na njega polje deluje silom od 6mN?

166. Ako se u tački električnog polja gde je intenzitet jačine polja 70 N/C nadje naelektrisano telo, polje će na njega delovati silom intenziteta 1,75N. Kolikom količinom naelektrisanja je naelektrisano to telo.

167. Kolikom silom deluje električno polje jačine 15N/C na kuglicu naelektrisanu količinom naelektrisanja 15mC?

168. Može li kuglica koja je pozitivno naelektrisana količinom naelektrisanja od 0,5mC da miruje u homogenom polju jačine 120N/C? Masa kuglice je 6g, a linije sila električnog polja imaju suprotan smer od gravitacionog ubrzanja ( g= 10m/s2 ) .

169. U tački A polja koje potiče od tačkastog naelektrisanja jačina polja je 10N/C. Kolika bi sila delovala na naelektrisanu kuglicu ako bi se ona postavila u tačku B datog polja? Kuglica je naelektrisana količinom naelektrisanja 3mC. Tačka B je na dvostruko većem rastojanju od tačkastog izvora nego tačka A.

170. Dva tačkasta neelektrisanja podjednako su udaljena od tačke A. Naelektrisanja se nalaze na rastojanju r√2,  gde je r udaljenost svakog naelektrisanja od tačke A. Koliki je intenzitet jačine polja u tački A koje potiče od  jednog naelektrisanja, ako je intenzitet jačine polja koje potiče od drugog naelektrisanja 8N/C? Ukupna jačina polja u tački A  je 10N/C.

KONTROLNI IZ FIZIKE ZA VIII RAZRED

Električni potencijal, napon i rad u električnom polju

KONTROLNI br : 84

172. Kolika je elektrostatička potencijalna energija tela naelektrisanog količinom naelektrisanja 100mC ako se nalazi u tački polja gde je električni potencijal 400J/C?

177. Naelektrisano telo nalazi se u tački A polja koje potiče od dva naelektrisana tela. Ukupan električni potencijal u toj tački je 20J/C. Potencijal u toj tački koji potiče od prvog tela je -5J/C. Kolika će biti potencijalna energija tela u tački ako se prvo telo razelektriše? Količina naelektrisanja u datoj tački je 1,5μC.

179. Napon između dve tačke elektičnog polja je 100V. Za koliko bi se promenila potencijalna energija naelektrisanog tela pri premeštanju iz jedne u drugu tačku? Količina naelektrisanja je 2C.

182. Koliki napon vlada između dve tačke u elektičnom polju ako se pri premeštanju naelektrisanog tela između tih tačaka izvrši rad od 135J? Količina naelektrisanja tela je 150mC.

185. Kolika je jačina homogenog polja ako je razlika potencijala između dve tačke polja (A i B) 50V? Tačke leže na istoj liniji sile i udaljene su 4cm.

190. Naelektrisano telo postavljeno je u tačku električnog polja čiji je potencijal 225V. Elektrostatička potencijalna energijakoju ima u tom slučaju telo je 3μJ. Kolika je količina naelektrisanja na telu?

192. Potencijal u tački A električnog polja je 17V, a u tački B je 11V. Koliki je električni napon između tačaka A i B?

JAČINA ELEKTRIČNE STRUJE

276. Kroz poprečni presek provodnika za 5s protekne količina naelektrisanja od 10C. Kolika je jačina električne struje u provodniku?

277. Jačina struje u nekom provodniku je 6A. Za koje vreme će kroz poprečni presek provodnika proći količina naelektrisanja 24C?

278. Ako kroz provodnik protiče električna struja jačine 1A, kolika je količina naelektrisanja koja prođe kroz poprečni presek za 1minut?

279. Pri proticanju stalne električne struje, kroz poprečni presek nekog provodnika za 3s prodje količina naelektrisanja 0,12C. Kolika će količina naelektrisanja proteći za 8s?. Kolika je jačina struje u provodniku?

280. Kroz dva provodnika protiče struja. Jačina struje u prvom provodniku je 2A, a u drugom 5A. Ako za neko vreme kroz poprečni presek prvog provodnika prođe količina naelektrisanja od 5C, kolika će količina naelektrisanja proći kroz poprečni presek drugog provodnika za isto vreme?


Prethodna strana: Fizika za VII razred
Sledeća strana: Fizika - I godina gimnazije