Fizika za VII razred

RAD I ENERGIJA 

7. Otac i sin šetaju istom brzinom i primete da otac ima 2 puta veću enrgiju od sina. Tada sin poveca brzinu za ΔVs = 0.5 m/s, njegova kinetička energija postane jednaka kinetičkoj energiji oca. Kojom brzinom se kreće otac.    Rešenje poslao Konstantin Krstanović

165. Zidar podiže kofu mase 25kg na visinu 8m pomoću vertikalnog užeta . Koliki rad izvrši zidar ako se kofa kreće ravnomerno?

166. Kamen mase 100g slobodno padne sa neke visine . Koliki rad pri tome izvrši sila Zemljine teže ako pad traje 2s?

167.Kolica mase 200g kreću se ubrzanjem 1,2m/s2 bez početne brzine. Koliki rad izvrši sila koja deluje na kolica 2s.

169. Kolika je snaga motora koji za 10s izvrši rad od 1000J.

170. Kolikii rad izvrši mašina snage 5kW za 1minut? 

176. Kolikom kinetičkom energijom raspolaže teniska loptica mase 58g  kada leti brzinom 30m/s.

177. Kolikom brzinom se kreće automobil mase 800kg ako je njegova kinetička energija 160kJ.

178. Odvojivši se od stene, kamen mase 6kg pada u provaliju. Koliku kinetičku energiju ima nakon 2s slobodnog pada?

179. Lopta mase 500g bačena je vertikalno naviše brzinom 10m/s. Koliku kinetičku energiju će imati posle 0,5s a koliku kinetičku posle 1 sekunde.

184. Lopta mase 300g bačena je sa zemlje vertikalno naviše brzinom 20m/s. Kolika će biti njegova potencijalna energija posle 1s?

185. Koliki rad protiv sile teže izvrši planinar mase 80kg kada se iz podnožja popne na brdo visoko 250m?

188. Jabuka  mase 200g slobodno pada sa visine 5m. Odredi njenu potencijalnu i kinetičku energiju na visini 2m nad tlom.

189. Lopta je bačena brzinom 20m/s vertikalno naviše sa zemlje. Koliku brzinu će imati na visini od 10m.

190. Kamen je bačen brzinom 10m/s vertikalno naviše sa zemlje. Na kojoj visini će potencijalna energija kamena biti jednaka kinetičkoj?   Rešenje

191. Po parketu  se vuce deciji automobilčić mase 0,3kg. Koliki rad je potreban da bi se brzina automobilčića povecala sa 1m/s na 2m/s. Koja sila vrsi taj rad . Trenje je zanemarljivo.

193. Na vagon mase 5t koji miruje na horizontalnoj pruzi pocne da deluje stalna horizontalna sila 5 KN. Koliku kineticku energiju i koliku brzinu ce imati vagon kada predje 40m . Trenje je zanemarljivo.

215. (krug I). Kolica mase 5kg vuku se horizontalnom silom 13N. Koliki je koeficijent trenja ako je ubrzanje kolica 2.5m/s

210. Koliko puta se: a) poveća kinetička energija tela ako se brzina udvostruči; b) poveća brzina tela ako se kinetička energija udvostruči?     Rešenje poslao Konstantin Krstanović

211. Koliku kinetičku energiju ima telo mase 1kg posle 3 sekunde slobodnog pada sa visine od 120 m. Kolika je potencijalna energija tela u tom trenutku. Izračunaj kinetičku energiju tog tela 6 sekundi nakon početka padanja.

212. Vozilo mase 2t ravnomerno ubrzava iz mirovanja. Nakon 10s njegova kineticka energija je 50kJ. Koliko je ubrzanje vozila?

213. Koliki rad treba da izvrši vučna sila da bi se brzina automobila 1t povećala sa 60km/h na 80km/h? Ako zatim pri toj brzini vozač pritisne kočnicu, koliki rad treba da izvrši protiv sile trenja da bi se zaustavio?

226. Plocica mase 100g gurne se brzinom 4m/s uz kosu dasku. Maksimalna visina do koje stigne je 50cm, a put koji pri tome predje iznosi 1m. Kolika sila trenja deluje na plocicu?   Rešenje poslao Konstantin K.

223. Metak mase 10g ispaljen je iz puske vertikalno navise brzinom od 800m/s, a vratio se na zemlju brzinom 30m/s. Koliki rad je izvrsio metak protiv sile otpora vazduha?   Rešenje poslao Konstantin K.

 SNAGA

58. Elektromotor vuče snagu 700W iz električne mreže. Kolika je korisna snaga i koliki rad izvrši elektromotor za 30s ako je stepen korisnog dejstva75%?

59. Dizalica ravnomerno  podiže teret mase 50t na visinu 10m za 1minut. Koliku snagu troši motor dizalice ako je stepen korisnog dejstva 80%?

60. Snaga električne struje koju proizvodi hidroelektrana je 75MW, a stepen korisnog dejstva je 75%. Kolika zapremina vode pada na turbinu u 1s sa visine 10m.

 ZAKON O ODRŽANJU ENERGIJE  

141. Za neistegljivu laku nit dužine 1m vezana je teška kuglica. Nit se otkloni od vertikale za 300 i  pusti . Kolikom brzinom će prolaziti kuglica kroz najniži položaj?  Otpor vazduha je zanemarljiv.     Rešenje poslao Konstantin K.

143. Telo miruje na zemlji. Na njega počne da deluje stalna sila 49N usmerena vertikalno naviše. Na visini 10m telo ima kinetičku energiju 97,6J. Kolika je masa tela? Otpor vazduha je zanemarljiv.   Rešenje poslao Konstantin K.

144. Lopta mase 300g pada sa neke visine.  Kada je na visini 10m njena brzina je 10m/s, a na visini 3m njena brzina je 15m/s. Kolika sila otpora deluje na loptu? Smatrati da je sila otpora konstantna.

  

Privatni časovi

 


Prethodna strana: Fizika za VI razred
Sledeća strana: Fizika za VIII razred