Fizika za VI razred

Kretanje

1. Jovan je nameravao da putuje vozom. Kad je stigao na železničku stanicu saznao je da je voz već otišao. U nameri da stigne voz, seo je u taksi, koji se kreće stalnom brzinom V1=90km/h, i krenuo putem koji je paralelan sa prugom. Shvatio je da mu je vožnja taksijem preskupa i posle nekog vremena prelazi u autobus, i u nekoj od usputnih stanica stiže istovremeno sa vozom i prelazi u njega. Da je sve vreme putovao taksijem on bi voz stigao 20 minuta ranije, u mestu koje je udaljeno s=30km od mesta gde je iz taksija prešao u autobus. Voz sve vreme putuje brzinom V=60km/h. Odrediti brzinu autobusa i vreme koje je Jovan proveo u autobusu. Vremena prelaska iz jednog u drugo prevozno sredstvo zanemariti.   Rešenje

Slika uz zadatak 2

 

 

2. Na osnovu grafika zavisnosti brzine tela od vremena naći ukupan put tela u toku kretanja i njegovu srednju brzinu na tom putu.  Rešenje

 

25. Veverica po izlasku iz svog gnezda donese orah sa drveta u gnezdo za 20 s. Koliko je udaljeno gnezdo od stabla ako se veverica kretala 5m/s kada je išla po orah, a kada se vraćala sa orahom 3 m/s?  Rešenje

 

23. Lađa plovi Savom od Šapca ka Beogradu za vreme od 8h i 40minuta. Lađa istog tipa plovi od Beograda do Šapca, ali sporije jer plovi uzvodno. Dužina plovnog puta od Šapca do Beograda je 104 kilometara. Ukoliko lađe krenu u isto vreme, srešće se nakon 5 sati i 12 minuta. Kojom brzinom plovi lađa kada se kreće uzvodno?     Rešenje poslala Isidora K.

Sila elastičnosti

157. Ako se na kraj nedeformisane elastične opruge deluje silom od 6N opruga se istegne za 1cm. Za koliko bi se istegla ista opruga, ako bi se na nju , kada je nedeformisana, delovalo silom od 18N.

183. Dužina elastične opruge u nedeformisanom stanju je 10cm. Ako se opruga isteže silom 25N, njena dužina je 10,5cm. Kolika bi bila dužina te opruge kada bi se ona :

a) istezala iz nedeformisanog stanja silom 37,5N;

b) sabijala iz nedeformisanog stanja silom 15N?

182. Kada se nedeformisana opruga sabije silom 140N, njena duzina smanji se za 7mm. Kolikom silom bi trebalo istezati tu oprugu iz nedeformisanog stanja, da bi joj se dužina povećala za 10,5mm. 

Masa i gustina

1. Vaga je u ravnoteži dok je na jednom njenom tasu telo, a na drugom su tegovi od: 10g, 2g, 500 mg i 200 mg. Kolika je masa ovog tela?

2. Na jednom tasu vage se nalazi telo i tegod 100 mg, a na drugom tegovi od: 5 g, 2 g i 200 mg.Kolika je masa tela ako je vaga u ravnoteži?

3.  Odredi gustinu metala čija je masa 4,45 t, a zapremina 0,5 m3.

4. Masa stene je 520 kg, a njena zapremina 0,2 m3. Odredi gustinu stene

5. U akvarijum dužine 30 cm, širine 20 cm nasuto je vode do visine 25 cm. Odredi masu vode u akvarijumu. (ρ=1000kg/m3)

6. Poluga oblika kvadra, dimenzija 24cm, 5cm i 14cm izlivena je od čistog zlata i ima masu od  32.231kg. Gustina zlata je 19300kg/m3. Da li ova poluga ima u sebi vazdušnu šupljinu, i ako ima kolika je njena zapremina.

7. Odredi masu staklene ploče na izlogu robne kuće ako je dužine ove ploče 4 m, visina 2,5 m i debljina 6 mm.  Gustina stakla  je (ρ=2500kg/m3).

8. Dimenzije učionice su 5 m, 8 m i 4 m. Kolika je masa vazduha u učionici? (ρ=1,29kg/m3)

9. U sud mase 240 g nasuto je 75 cm3tečnosti. Masa suda s tečnošću je 375 g.Odredi gustinu tečnosti.

10. Kolika je masa rastvora koji se dobije mešanjem 0,1 l alkohola sa 2 l vode? (ρv= ρv=1000kg/m3, ρa=790kg/m3)

11. Kolika je gustina rastvora dobijenog mešanjem 250 g vode sa 79 g alkohola? ( ρv=1000kg/m3 , ρa=790kg/m3)

 

 


Prethodna strana: Fizika
Sledeća strana: Fizika za VII razred