Matematika - I godina gimnazije

 

Geometrija

20. Teme ugla α je spoljašnja tačka kruga k. Kraci tog ugla određuju na krugu dva luka, koji su u razmeri 3:10. Veći od tih lukova odgovara centralnom uglu od β=40O. Kolika je mera ugla α.  Rešenje

 Centralni ugao

 Problemi sa polinomima

3. Odrediti a i b tako da polinom Polinomi bude potpun kvadrat.   Rešenje

483. Ako je  a + b + c = 0 , dokazati da je   (a+ b+ c2)2 = 2(a4+ b4+ c4).   Rešenje

484. Ako je  x + y + z = 0 , i  x+ y+ z2 = 1, izračunati  x+ y+ z4.   Rešenje

 

Funkcije 

1. Date su funkcije f(x) = 3x - 4 i g(x) = x - 1. Odredi g ◦ f -1.   Rešenje

2. Date su funkcije f(x) = 4x + 2 i g(x) =6 x - 5. Odredi f ◦ g -1.  Rešenje poslala Lara

107a.Odrediti funkcije f(x) i g(x), koje zadovoljavaju sisteme: Funkcija i Funkcija. Rešenje

107b.Odrediti funkcije f(x) i g(x), koje zadovoljavaju sisteme: Funkcija  i Funkcija . Rešenje

Kombinatorika


110.Napisati sve permutacije od cifara 3, 4, 5, 6, 7, koje imaju 6 na prvom mestu, a 4 na drugom mestu.

119. Koliko permutacija od elemenata 1, 2, 3, 4, 5, 6, počinje sa : a) 5, b) 123, c) tri parne cifre ?

122. Po pet različito numerisanih belih, plavih, crvenih i žutih kuglica treba nanizati , tako da bilo koje četiri uzastopne kuglice budu različite boje. Na koliko načina je ovo moguće izvesti?

125. Koliko različitih petocifrenih brojeva možemo napisati od cifara 1, 2, 2, 2, 3 ?

131. U razredu ima 28 učenika. Treba izabrati 3 učenika u rukovodstvo razredne zajednice. Na koliko je načina moguće izabrati rukovodstvo?

134. Dušan je slavio rođendan i pozvao drugove i drugarice. Svi drugovi su se rukovali sa Dušanom i međusobno. Jedan od gostiju prebrojao je sva rukovanja i utvrdio da je bilo 120 rukovanja. Koliko je gostiju imao Dušan?
 

Matematička indukcija

 

1080 a. Dokazati da za sve prirodne brojeve n važi:  Matematicka indukcija .  Rešenje

1080 b. Dokazati da za sve prirodne brojeve n važi: Matematička indukcija .  Rešenje

1080 c. Dokazati da za sve prirodne brojeve n važi:   Matematička indukcija . Rešenje

1080 d. Dokazati da za sve prirodne brojeve n važi:   Matematicka indukcija. Rešenje

1080 e. Dokazati da za sve prirodne brojeve n važi: Matematicka indukcija .  Rešenje

1081 a. Dokazati da za sve prirodne brojeve n važi:  Matematička indukcija .  Rešenje

1081 b. Dokazati da za sve prirodne brojeve n važi:   Matematička indukcija. Rešenje

1081 c. Dokazati da za sve prirodne brojeve n važi:  Matematicka indukcija .

1084 a. Dokazati da je za sve prirodne brojeve n ≥ 0:   Matematicka indukcija .  Rešenje

1084 b. Dokazati da je za sve prirodne brojeve n ≥ 0:   Matematicka indukcija .  Rešenje

1084 c. Dokazati da je za sve prirodne brojeve n ≥ 0: Matematicka indukcija  .   Rešenje

1084 d. Dokazati da je za sve prirodne brojeve n ≥ 0: Matematicka indukcija .  Rešenje

1084 e. Dokazati da je za sve prirodne brojeve n ≥ 0 :  Matematicka indukcija .   Rešenje

 

Rastavljanje polinoma na činioce

1. Rastaviti na činioce:

        a) 5ax + 5ay – x –y
        b) (x – y)2 – 16(x + y)2            Rešenje

2. Rastaviti na činioce:

        a) 0,125x3  – (x + 1)3
        b) (x + 2y)3 – (3x – 2y)3          Rešenje

842. Rastaviti na činioce sledeće kvadratne trinome:

        a) Kvadratni trinom;       b) Kvadratni trinom;        c) kvadratni trinom;        d) Trinom  .  Rešenje

 

Celi brojevi

8. Odrediti sva rešenja jednačine  х2 + у2+z2+xy+yz+zx = 6, ako su x,y z celi brojevi.  Rešenje

236. Odrediti sve prirodne trocifrene brojeve koji pri deljenju sa 7 daju ostatak 2, pri deljenju sa 9 daju ostatak 4 i pri deljenju sa 12 daju ostatak 7. Rešenje

237. Pitali prodavca koliko jabuka ima u korpi. On je odgovorio: ”Ako ih brojim po dve, ili po tri ili po četiri ili po pet ili po šest, uvek mi jedna pretekne (ostane). Ako ih brojim po sedam, ne ostane mi ni jedna.“ Koliko je bilo jabuka u korpi? Odrediti najmanji broj jabuka koji zadovoljava navedene uslove.  Rešenje

239. Odredi sve trocifrene prirodne brojeve koje imaju zbir cifara 10 i deljivi su sa 11.

240. Ako je n prirodan broj onda n2 – n + 2001 nije deljivo sa 2002 ni za jedan prirodan broj n. Dokazati.

 

Algebarski razlomci 

499. 8) Sabrati razlomke: Razlomak.  Rešenje

 


Prethodna strana: Matematika za VIII razred
Sledeća strana: Matematika - II godina gimnazije