Fizika za VIII razred

 

JAČINA ELEKTRIČNOG POLJA

165. Telo naelektrisano kolličinom naelektrisanja od 4μC nalazi se u električnom polju. Kolika je jačina polja u tački gde se nalazi telo ako na njega polje deluje silom od 6mN?

166. Ako se u tački električnog polja gde je intenzitet jačine polja 70 N/C nadje naelektrisano telo, polje će na njega delovati silom intenziteta 1,75N. Kolikom količinom naelektrisanja je naelektrisano to telo.

167. Kolikom silom deluje električno polje jačine 15N/C na kuglicu naelektrisanu količinom naelektrisanja 15mC?

168. Može li kuglica koja je pozitivno naelektrisana količinom naelektrisanja od 0,5mC da miruje u homogenom polju jačine 120N/C? Masa kuglice je 6g, a linije sila električnog polja imaju suprotan smer od gravitacionog ubrzanja ( g= 10m/s2 ) .

169. U tački A polja koje potiče od tačkastog naelektrisanja jačina polja je 10N/C. Kolika bi sila delovala na naelektrisanu kuglicu ako bi se ona postavila u tačku B datog polja? Kuglica je naelektrisana količinom naelektrisanja 3mC. Tačka B je na dvostruko većem rastojanju od tačkastog izvora nego tačka A.

170. Dva tačkasta neelektrisanja podjednako su udaljena od tačke A. Naelektrisanja se nalaze na rastojanju r√2,  gde je r udaljenost svakog naelektrisanja od tačke A. Koliki je intenzitet jačine polja u tački A koje potiče od  jednog naelektrisanja, ako je intenzitet jačine polja koje potiče od drugog naelektrisanja 8N/C? Ukupna jačina polja u tački A  je 10N/C.

KONTROLNI IZ FIZIKE ZA VIII RAZRED

Električni potencijal, napon i rad u električnom polju

KONTROLNI br : 104

171.Telo naelektrisano količinom naelektrisanja 5C ima u nekoj tački polja elektrostatičku potencijalnu energiju 10J. Koliki je električni potencijal u toj tački polja?

175. Potencijal u nekoj tački A polja potiče od dva naelektrisana tela. Potencijal u toj tački koji potiče od prvog tela je 18V, a potencijal u istoj tački koji potiče od drugog tela je 17V. Koliku će elektrostatičku potencijalnu energiju imati telo naelektrisano količinom naelektrisanja 2,5μC ako se unese u tačku A?

178. Potencijal u jednoj tački električnog polja je 5V, a u drugoj -5V. Koliki je električni napon između ovih tačaka?

181. Pri premeštanju naelektrisanog tela u električnom polju iz jedne tačke u drugu izvrši se rad od 28J. Kolika je količina naelektrisanja koje se premešta ako je razlika potencijala među tačkama 140V?

185. Kolika je jačina homogenog polja ako je razlika potencijala između dve tačke polja (A i B) 50V? Tačke leže na istoj liniji sile i udaljene su 4cm.

190. Naelektrisano telo postavljeno je u tačku električnog polja čiji je potencijal 225V. Elektrostatička potencijalna energijakoju ima u tom slučaju telo je 3μJ. Kolika je količina naelektrisanja na telu?

191. Potencijal neke tačke električnog polja, koje potiče od tri naelektrisana tela, iznosi – 24,5V. Ako je potencijal koji potiče od prvog tela u datoj tački 19V, a od drugog 45V, odrediti potencijal u datoj tački koji potiče od trećeg tela.

JAČINA ELEKTRIČNE STRUJE

276. Kroz poprečni presek provodnika za 5s protekne količina naelektrisanja od 10C. Kolika je jačina električne struje u provodniku?

277. Jačina struje u nekom provodniku je 6A. Za koje vreme će kroz poprečni presek provodnika proći količina naelektrisanja 24C?

278. Ako kroz provodnik protiče električna struja jačine 1A, kolika je količina naelektrisanja koja prođe kroz poprečni presek za 1minut?

279. Pri proticanju stalne električne struje, kroz poprečni presek nekog provodnika za 3s prodje količina naelektrisanja 0,12C. Kolika će količina naelektrisanja proteći za 8s?. Kolika je jačina struje u provodniku?

280. Kroz dva provodnika protiče struja. Jačina struje u prvom provodniku je 2A, a u drugom 5A. Ako za neko vreme kroz poprečni presek prvog provodnika prođe količina naelektrisanja od 5C, kolika će količina naelektrisanja proći kroz poprečni presek drugog provodnika za isto vreme?


Prethodna strana: Fizika za VII razred
Sledeća strana: Fizika - I godina gimnazije