Fizika za VIII razred

 

JAČINA ELEKTRIČNOG POLJA

165. Telo naelektrisano kolličinom naelektrisanja od 4μC nalazi se u električnom polju. Kolika je jačina polja u tački gde se nalazi telo ako na njega polje deluje silom od 6mN?

166. Ako se u tački električnog polja gde je intenzitet jačine polja 70 N/C nadje naelektrisano telo, polje će na njega delovati silom intenziteta 1,75N. Kolikom količinom naelektrisanja je naelektrisano to telo.

167. Kolikom silom deluje električno polje jačine 15N/C na kuglicu naelektrisanu količinom naelektrisanja 15mC?

168. Može li kuglica koja je pozitivno naelektrisana količinom naelektrisanja od 0,5mC da miruje u homogenom polju jačine 120N/C? Masa kuglice je 6g, a linije sila električnog polja imaju suprotan smer od gravitacionog ubrzanja ( g= 10m/s2 ) .

169. U tački A polja koje potiče od tačkastog naelektrisanja jačina polja je 10N/C. Kolika bi sila delovala na naelektrisanu kuglicu ako bi se ona postavila u tačku B datog polja? Kuglica je naelektrisana količinom naelektrisanja 3mC. Tačka B je na dvostruko većem rastojanju od tačkastog izvora nego tačka A.

170. Dva tačkasta neelektrisanja podjednako su udaljena od tačke A. Naelektrisanja se nalaze na rastojanju r√2,  gde je r udaljenost svakog naelektrisanja od tačke A. Koliki je intenzitet jačine polja u tački A koje potiče od  jednog naelektrisanja, ako je intenzitet jačine polja koje potiče od drugog naelektrisanja 8N/C? Ukupna jačina polja u tački A  je 10N/C.

KONTROLNI IZ FIZIKE ZA VIII RAZRED

Električni potencijal, napon i rad u električnom polju

KONTROLNI br : 236

171.Telo naelektrisano količinom naelektrisanja 5C ima u nekoj tački polja elektrostatičku potencijalnu energiju 10J. Koliki je električni potencijal u toj tački polja?

177. Naelektrisano telo nalazi se u tački A polja koje potiče od dva naelektrisana tela. Ukupan električni potencijal u toj tački je 20J/C. Potencijal u toj tački koji potiče od prvog tela je -5J/C. Kolika će biti potencijalna energija tela u tački ako se prvo telo razelektriše? Količina naelektrisanja u datoj tački je 1,5μC.

179. Napon između dve tačke elektičnog polja je 100V. Za koliko bi se promenila potencijalna energija naelektrisanog tela pri premeštanju iz jedne u drugu tačku? Količina naelektrisanja je 2C.

183. Pri premeštanju naelektrisanog tela iz jedne tačke homogenog električnog polja u drugu menja se njegova električna potencijalna energija. Koliki je napon među tačkama ako je promena potencijalne energije 50J, a količina naelektrisanja tela 2C?

184. Odredi jačinu homogenog električnog polja ako se pri pomeranju naelektrisane kuglice vrši rad od 10J. Kuglica se pomera duž linije sile za 10cm, a njeno naelektrisanje je 0,25C.

189. U tačku električnog polja čiji je potencijal 15V postavi se naelektrisana kuglica. Kolika je potencijalna energija kuglice ako je ona naelektrisana količinom naelektrisanja od 16μC?

192. Potencijal u tački A električnog polja je 17V, a u tački B je 11V. Koliki je električni napon između tačaka A i B?

JAČINA ELEKTRIČNE STRUJE

276. Kroz poprečni presek provodnika za 5s protekne količina naelektrisanja od 10C. Kolika je jačina električne struje u provodniku?

277. Jačina struje u nekom provodniku je 6A. Za koje vreme će kroz poprečni presek provodnika proći količina naelektrisanja 24C?

278. Ako kroz provodnik protiče električna struja jačine 1A, kolika je količina naelektrisanja koja prođe kroz poprečni presek za 1minut?

279. Pri proticanju stalne električne struje, kroz poprečni presek nekog provodnika za 3s prodje količina naelektrisanja 0,12C. Kolika će količina naelektrisanja proteći za 8s?. Kolika je jačina struje u provodniku?

280. Kroz dva provodnika protiče struja. Jačina struje u prvom provodniku je 2A, a u drugom 5A. Ako za neko vreme kroz poprečni presek prvog provodnika prođe količina naelektrisanja od 5C, kolika će količina naelektrisanja proći kroz poprečni presek drugog provodnika za isto vreme?


Prethodna strana: Fizika za VII razred
Sledeća strana: Fizika - I godina gimnazije